PÁTEK 14. 10. 2022

09.00 - 09.15 |╰( ・ ᗜ ・ )➝ ÚVODNÍ SLOVO, PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A PODĚKOVÁNÍ╰( ・ ᗜ ・ )╮

09.15 - 10.00 | ZUCCHI, Serena: Psychological Early Intervention: Clinical Training - reasons, research and models behind the project (anglicky, on-line)

OBSAH: Traumatické události mají dopad na duševní zdraví obětí. Mohou to být jak oběti, které se přímo účastnily individuální nebo hromadné nehody, tak i oběti nepřímé, jako svědci nebo blízcí příbuzní přímých obětí. Nejnovější výzkumy traumatu dokládají, že včasná psychologická intervence aktivuje fyziologický průběh psychického zpracování, předchází následným poruchám (např. posttraumatické stresové poruše) a zvyšuje osobní a sociální odolnost. Kompetence v oblasti včasné psychologické intervence se stávají stále důležitějšími ve vzdělávání psychologů a psychoterapeutů, diky nimž jsou kvalifikovaní pro zvládání psychologické intervence v mimořádných situacích. Nicméně povědomí o důležitosti včasné intervence v mimořádných situacích představuje nově vznikající složku "zdravotní gramotnosti" psychologické komunity.

SUMMARY: Traumatic events have got impact on the mental health of victims. They can be as well as victims directly involved in an individual or collective accident, or they can be indirect victims, as witnesses or close to direct victims. The most recent research on trauma documents that early psychological intervention activates a physiological course of psychological processing, prevents subsequent disorders (e.g. PTSD) and enhance personal and social resilience. Early psychological interventions competences are becoming more and more crucial in the training of a psychologists and psychotherapists, to be skilled in how to manage psychological interventions in emergency settings. Nevertheless the awareness of the importance of timely intervention in emergency, represents a new emerging component of "health literacy” insite the community.

10.00 - 10.30 | (•‿•) ⊂(*) °°° COFFEE BREAK °°° (*)⊃ (•‿•)


10.30 - 11.15 | SOÓSOVÁ, Nina & LIČKA, Patrik: Psychological Early Intervention: Clinical Training - MOOC 1 (česky)

OBSAH: Psych.E.In. (včasná psychologická intervence) MOOC 1 je určen pro psychology, psychoterapeuty a další pracovníky, kteří mají zájem o absolvování základního výcviku v nouzových intervencích. Jedná se o online kurz, který je zdarma k dispozici. Schéma kurzu je rozvíjeno od obecného přehledu o psychologických aspektech mimořádných událostí k postupně specifičtější problematice krizové intervence. Nabízí přehled primárních psychologických intervencí a technik zvládání katastrof.MOOC 1 se skládá ze 7 učebních jednotek: 1. Historie a přístupy krizové intervence; 2. Fáze v časných psychologických intervencích; 3. Stresové reakce: Biopsychosociální perspektiva; 4. Zvládání stresu kritických incidentů; 5. Specifické cíle v rané psychologické intervenci; 6. Popis některých včasných psychologických intervencí (IGAA, EMDR); 7. Řízení v nouzových situacích.

11.15 - 12.00 | SOÓSOVÁ, Nina & LIČKA, Patrik: Psychological Early Intervention: Clinical Training - MOOC 2 (česky)

OBSAH: Psych.E.In. (včasná psychologická intervence) MOOC 2 je zaměřen na školitele odborného vzdělávání (VET) psychologů, psychoterapeutů a dalších odborných pracovníků, kteří mají zájem o zlepšení kompetencí v krizových intervencích a v mimořádných událostech. Schéma kurzu je rozvíjeno od popisu profesního profilu interventa k definování základních znalostí, dovedností a kompetencí dále pak k rozvíjení individuálních a skupinových psychologických intervencí. MOOC 2 komplexní teoretický rámec a mnoho vzdělávacích aktivit v krizové intervenci. Na konci MOOC se věnujeme také manažerským kompetencím v krizové intervenci.MOOC 2 se skládá ze 6 výukových jednotek: 1. Profil psychologa krizových situací; 2. Empatie: Základní kámen psychologů v rané intervenci; 3. Individuální výcvik v psychologii včasné intervence; 4. Skupinový trénink; 5. Supervize komplexních intervencí; 6. Výuka krizového řízení.

12.00 - 14.00 | ヘ・◡・)ヘ┳━┳ OBĚDOVÁ PAUZA ┳≔≕┳ ヘ(・・ヘ


14.00 - 14.45 | Bascialla, Francesca G.: Regaining a sense of belonging: psychosocial dynamics between the un-housed mind and current environment (anglicky, on-line)

OBSAH: Kazuistika klinického případu a některých teoretických skupinově analytických konceptů o psychologické intervenci s uprchlíky na akutním oddělení. Klinické prostředí představuje pro pacienta, který ztratil řeč, osobní a kolektivní identitu, první kontakt s ostatními lidmi, a proto jej lze považovat za včasnou intervenci.

SUMMARY: Description of a clinical case and some theoretical group analytic concepts about psychological intervention with refugees in a acute ward. The clinical setting represents the first contact with others for the patient, having lost his language, his personal and collective identity, in this way it can be considered as early intervention.

14.45 - 15.30 | Baník, G.: Psychologická prvá pomoc, práca s traumou a posttraumatický rozvoj z pohľadu klientom centrovanej terapie (slovensky)

OBSAH: V príspevku budú prezentované možnosti aplikácie princípov klientom centrovanej terapie (C. R. Rogers) v akútnej fáze stresu, pri poskytovaní psychologickej prvej pomoci. Ďalej bude prezentovaná následná práca s klientom, ktorý prežil traumu a možnosti facilitácie posttraumatického rozvoja predstavujúceho pozitívne zmeny v dôsledku prežitia a spracovania traumatickej udalosti.

15.30 - 16.00 | (•‿•) ⊂(*) °°° COFFEE BREAK °°° (*)⊃ (•‿•)


16.00 - 16.45 | Szczukiewicz, Piotr: The helping relationship as an opportunity to structure a person's experience in a crisis (anglicky, on-line)

OBSAH: Traumatické události mohou mít vážné následky pro tělesné i duševní zdraví člověka. Nebezpečná je nejen samotná traumatická situace, ale také dlouhodobý stres spojený s jejími dopady. Mezi významné faktory, které stupňují dlouhodobý stres spojený s traumatem, patří pocit chaosu, zmatku a potlačení tendence projevovat prožívané emoce. Potlačení těchto faktorů je možné již od počátku poskytování pomoci. Včasná psychologická pomoc v krizových situacích dává možnost verbální vyjádření událostí a vytváří podmínky pro pojmenování a vyjádření emocí souvisejících s traumatickou událostí. Odborník trénovaný v navázání vhodného podpůrného vztahu může díky rozhovoru s poškozeným pomoci strukturovat jeho prožívání, a tím snížit pocit ztracenosti a snížit emoční napětí spojené s traumatem.

SUMMARY: Traumatic events can have serious consequences for a person's physical and mental health. Not only the traumatic situation itself is dangerous, but also the long-term stress associated with its effects. Significant factors that intensify long-term stress related to trauma include the feeling of chaos, confusion and inhibition of the tendency to manifest emotions experienced. Counteracting these factors is possible from the very beginning of providing help. Early psychological help in crisis situations gives the possibility of verbalizing events and creates conditions for naming and expressing emotions related to a traumatic event. A person prepared to build an appropriate support relationship, thanks to a conversation with the aggrieved person, can help to structure their experience, and thus reduce the feeling of being lost and reduce the emotional tension associated with the trauma.

16.45 - 17.00 | ╰( ・ ᗜ ・ )╮ ZÁVĚREČNÉ SLOVO, ROZLOUČENÍ╭( ・ ᗜ ・ )╯